W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki"

XML

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
"Nasza Krajna i Pałuki" 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
89-100 Nakło nad Notecią 


email: biuro@lgrnaklo.org.pl

Strona internetowa stowarzyszenia - www.lgrnaklo.org.pl



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” ma formę stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną i działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, rozporządzenia Rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” jest Lokalną Grupą Rybacką w rozumieniu art. 16 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego i stanowi partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego,  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów rybackich.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21.12.2009r. pod numerem 0000344403.


Cele LGR obejmują:

 1. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
 2. Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybactwa;
 3. Poprawę jakości życia w społecznościach rybackich i infrastruktury rybackiej;
 4. Dywersyfikację zatrudnienia w kierunku działalności poza sektorem rybactwa;
 5. Poprawę atrakcyjności gospodarczej i turystycznej obszarów związanych z sektorem rybactwa;
 6. Ochronę i poprawę stanu środowiska obszarów związanych z sektorem rybactwa;
 7. Rozwój i rewitalizację osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością rybacką i tradycjami;
 8. Działania na rzecz rozwoju turystyki wodnej;
 9. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (zwanej dalej LSROR) w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz zapisów Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" zwanego dalej „PO RYBY”;
 10. Działalność charytatywną;
 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 14. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 18. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. Ratownictwo i ochronę ludności;
 20. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
 21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 22. Promocję i organizację wolontariatu;
 23. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGR w zakresie zgodnym z celami LGR.


LGR realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowanie LSROR i przystąpienie do konkursu na jej realizację;
 2. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSROR na obszarze działania LGR, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSROR, w tym z programów pomocowych; rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSROR na obszarze działania LGR;
 3. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSROR; animowanie działań społeczności lokalnej;
 4. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSROR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSROR;
 5. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGR na poziomie krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach położonych w obszarze działania LGR;
 6. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSROR;
 7. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSROR;
 8. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGR na realizację LSROR;
 9. Organizowanie i finansowanie:
  a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 10. Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGR;
 11. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR w stosownych przepisach;
 12. Realizację badań dotyczących obszaru objętego LSROR;
 13. Szkolenie pracowników LGR, członków Komitetu oraz członków powołanych przez LGR do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSROR.


Brak artykułów