W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Zadania publiczne

XML

Zakres działań i zadania gminy

 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa powyżej, należy do gminy.
 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  · ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  · gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  · wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  · działalności w zakresie telekomunikacji,
  · lokalnego transportu zbiorowego,
  · ochrony zdrowia,
  · pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  · wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  · gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  · edukacji publicznej,
  · kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  · kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  · targowisk i hal targowych,
  · zieleni gminnej i zadrzewień,
  · cmentarzy gminnych,
  · porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  · utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  · polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  · wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
  · promocji gminy,
  · współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  · współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 3. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
 4. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
 5. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 6. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
  6a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego
  6b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień rozpatruje sąd powszechny.
 7. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w punkcie 5, 6, 6a.
 8. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w punkcie 7 określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
 9. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w punkcie 8, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
 10. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 11. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
 12. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
 13. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w punkcie 2, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
 14. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 15. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym


Brak artykułów