W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pochodzenia udostępnianych dokumentów z różnych źródeł,
 • Dokumenty zawierają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji (skany dokumentów).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Roman Bereit. Kontakt: bereit@umig.naklo.pl, tel. 662 262 293. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią odpowiada Roman Bereit, bereit@umig.naklo.pl, tel.662 262 293.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią znajduje się przy ulicy ks. P. Skargi 7. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Dla gości i petentów przeznaczone jest wejście A, umiejscowione z boku budynku, wyposażone w podjazd dla wózków.

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na pierwsze i drugie piętro budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy, czy platformy schodowej. W budynku mieszczą się następujące komórki organizacyjne:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Finansowo-Budżetowy
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Zespół ds. Zamówień Publicznych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Majątkiem
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół Obsługi Prawnej
 • Zespół Obsługi Informatycznej
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Wydział Organizacyjny

Budynek przy ulicy ks. P. Skargi 6 mieści następujące wydziały:

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Wydział Inwestycji
 • Referat Gospodarki Przestrzennej
 • Zespół ds. Infrastruktury Drogowej.

Do budynku prowadzi 1 wejście oraz schody. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych.


Budynek przy ul. Gimnazjalnej 2 mieści:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Inspektora ds. BHP.

Do budynku prowadzi 1 wejście wyposażone w podjazd dla wózków oraz schody.

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 50 mieści Straż Miejską oraz Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. Do budynku prowadzi 1 wejście, biura zlokalizowane są na parterze.


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Osoby głuche oraz mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Aplikacje mobilne

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Nakielska Aplikacja Mobilna – https://gmina-naklo.pl/strona-6361-nakielska_aplikacja_mobilna_juz_dziala.html

Data publikacji aplikacji: 2022.02.14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.02.14.

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • mapy oraz mapy interaktywne są wyłączone na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 powyższej ustawy.


W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest – Roman Bereit, bereit@umig.naklo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 662 262 293. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności w zakresie aplikacji mobilnej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.02.14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Powiadom znajomego