W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Przedmiot działalności i kompetencje

XML

Zadania ZOOR
Zadania pionu organizacyjno-oświatowego: 

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZOOR i dyrektorów szkół. 
2. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników. 
3. Dokonywanie zestawień, syntez, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia w ZOOR i szkołach. 
4. Kompletowanie wniosków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli - emerytów. 
5. Prawidłowa gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 
6. Prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych. 
7. Prowadzenie spraw związanych z procedurą na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych. 
8. Przygotowywanie spotkań i narad z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych. 
9. Prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami będącymi w budynkach szkolnych. 
10. Organizowanie konkursów na dyrektorów szkół. 
11. Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów. 
12. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w sieci szkół. 
13. Wykonywanie innych czynności wynikających z Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. 
14. Prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. 
15. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
16. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji stypendiów dla uczniów. 
17. Prowadzenie ewidencji oświatowych placówek niepublicznych. 
18. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”. 
19. Prowadzenie spraw związanych z wpisem, odmową wpisu i wykreśleniem z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu przedmiotowego wpisu. 
20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem i wykreśleniem z wykazu dziennych opiekunów. 
21. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. 
22. Przeprowadzenie konkursów ofert na dziennych opiekunów. 
23. Utrzymanie czystości w siedzibie ZOOR. 

Zadania pionu finansowo-księgowego: 

1. Prawidłowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych. 
2. Opracowywanie, sporządzanie i składanie sprawozdawczości budżetowej. 
3. Prawidłowa realizacja rozliczeń pieniężnych. 
4. Prawidłowa gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 
5. Przygotowywanie materiałów dotyczących spraw finansowych. 
6. Analiza wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji Zespołu. 
7. Prowadzenie spraw związanych z subwencją oświatową dla gminy Nakło nad Notecią. 
8. Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych. 
9. Prowadzenie rachunkowości w Zespole i opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących jej prowadzenia. 
10. Prowadzenie spraw dotyczących dotowania oświatowych placówek niepublicznych. 
11. Sporządzanie projektów planów finansowych szkół przy udziale ich dyrektorów. 
12. Sporządzanie analiz i prognoz dotyczących całokształtu działalności finansowej Zespołu. 
13. Prowadzenie archiwum. 
14. Prowadzenie kasy Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji 
15. Prowadzenie gospodarki materiałowej. 
16. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Urzędem Gminy i ZUS. 
17. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników gminnej oświaty. 
18. Prowadzenie obsługi księgowej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
19. Prowadzenie spraw ubezpieczeń. 
20. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu finansów i księgowości. 
21. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek mieszkaniowych. 

Zadania pionu sportowego: 

1. Administrowanie obiektów przekazanych w trwały zarząd Zespołowi. 
2. Inicjowanie różnych form wypoczynku i rekreacji. 
3. Koordynowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy. 
4. Organizacja cyklicznych, wpisanych w tradycje miasta zawodów sportowych np. Turnieju Halowej Piłki Nożnej im. M. Kensego, Biegów Ulicznych im. K. Biniakowskiego, Nakielskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. 
5. Analiza stanu bazy sportowo-rekreacyjnej gminy. 
6. Współpraca z podmiotami powołanymi do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej działającymi na terenie gminy. 
7. Pozyskiwanie środków, w tym zwłaszcza ze źródeł pozabudżetowych, przeznaczonych na sfinansowanie zadań określonych w planie pracy. 
8. Przygotowywanie planów, wykazów i harmonogramów imprez sportowych. 
9. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem posiadanych obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
10. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży. 
11. Planowanie i organizacja sportu szkolnego we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. 
12. Promowanie sportu szkolnego i gminnego. 
13. Propagowanie idei aktywnego spędzania czasu wolnego. 
14. Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie spraw związanych z ekologią. 

Brak artykułów