W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Regulamin oraz wniosek o przyznanie patronatu

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO LUB UCZESTNICTWA Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
W KOMITECIE HONOROWYM


 

ROZDZIAŁ 1


Zasady obejmowania patronatem honorowym lub uczestnictwa Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  w komitecie honorowym

§ 1. 

Objęcie patronatu honorowego przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub udział Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem miasta i gminy

§ 2.

Patronat honorowy Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub uczestnictwo Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne oraz lokalne, a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta i gminy .

 

§ 3. 

Objęcie przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią patronatu honorowego lub udział Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  dla organizatora.

 

§ 4.

Informacja o przyznaniu przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na udział w komitecie honorowym, zamieszczana jest na stronie internetowej: www.naklo.pl.

ROZDZIAŁ 2


Uprawnieni do wnioskowania o objęcie przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią patronatu honorowego lub udział Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym

 

§ 5.

Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią patronatu honorowego lub o zgodę Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na udział w komitecie honorowym. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie obejmowania patronatem honorowym przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub udziału w komitecie honorowym.ROZDZIAŁ 3

Procedura obejmowania patronatu honorowego przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub udziału w komitecie honorowym

 

§ 6. 1. Organizatorzy zwracają się z wnioskiem do Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad  Notecią o  przyznanie patronatu honorowego lub udział Burmistrza  Miasta i Gminy   Nakło nad Notecią w  komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:

 • cel przedsięwzięcia;
 • proponowaną formę zaangażowania się Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią;
 • szczegółowy program imprezy;
 • informacje o organizatorze oraz o osobach nim zarządzających;
 • listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub loga będą publikowane w związku z wydarzeniem;
 • oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub  
  wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze 
  promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w 
  takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dla nich;

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w postaci formularza na stronie  internetowej  www.naklo.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nakło nad Notecią oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Miasta Urzędu Miasta i  Gminy w Nakle nad Notecią  (ul. Księdza Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią pok. nr 1)

4. Wniosek o objęcie patronatu honorowego lub udział Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad  Notecią w komitecie honorowym składa się nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia  lub przedsięwzięcia.

6. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany, za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do urzędu.


§ 7.

1. Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią może odmówić dalszego  
rozpatrywania wniosku ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych  niniejszym regulaminem.

2. Rozpatrując wniosek Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  ocenia:

1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2 regulaminu;

2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Burmistrza   
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w stosunku do planowanych przedsięwzięć 

3) przewidywany ich poziom merytoryczny, a w szczególności:

a) planowaną tematykę wystąpień,

b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,

c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcia merytorycznie;

4) zagrożenie, czy przedsięwzięcie jest jawnym lub ukrytym działaniem  
lobbingowym;

5) zagrożenie, czy wyróżnienie honorowe Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło 
nad Notecią zostanie wykorzystane w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach z  zakresu reklamy  lub PR.

3. Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić organizatorowi warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie patronatu honorowego lub udział Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.


§ 8.

1 Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią objął patronat honorowy lub zgodził się na  udział w komitecie honorowym  zostanie pisemnie powiadomiony  w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb  odwoławczy.


 
Rozdział 4


Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym


§ 9.

1. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad  Notecią objął patronat honorowy lub zgodził się na udział w komitecie honorowym, informuje  współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu honorowym.

2. W przypadku objęcia przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
patronatu honorowego lub zgody na udział w komitecie honorowym organizator umieszcza informację o tym we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia lub przedsięwzięcia. W przypadku gdy organizator prowadzi stronę internetową, zobowiązany jest do zamieszczenia na niej informacji o przyznanym Patronacie oraz odrębnego linku do portalu www.naklo.pl. 

3. Podczas trwania wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią objął patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym, organizator umieszcza w widocznym miejscu znaki promocyjne Gminy Nakło nad Notecią  w postaci herbu lub flagi. 

4. Objęcie patronatu honorowego lub udział Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia. 
Sprawozdanie musi mieć formę informacji opisowej.

5. Sprawozdanie winno być przesłane  pocztą na adres: ul. Księdza Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią  oraz w wersji elektronicznej na adres: or@umig.naklo.pl w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub przedsięwzięcia.Rozdział 5Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z udziału w komitecie honorowym

 

§ 10. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (niespełnienie wymagań, o których mowa w § 9) Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie honorowe. O odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z udziału w komitecie honorowym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 

§ 11. 

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Burmistrz  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z udziału w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia honorowego.

Załączniki

Powiadom znajomego