Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki"


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
"Nasza Krajna i Pałuki"

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią


email: biuro@lgrnaklo.org.plStrona internetowa stowarzyszenia - www.lgrnaklo.org.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” ma formę stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną i działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, rozporządzenia Rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” jest Lokalną Grupą Rybacką w rozumieniu art. 16 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego i stanowi partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego,  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów rybackich.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21.12.2009r. pod numerem 0000344403.


Cele LGR obejmują:

1) Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
2) Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybactwa;
3) Poprawę jakości życia w społecznościach rybackich i infrastruktury rybackiej;
4) Dywersyfikację zatrudnienia w kierunku działalności poza sektorem rybactwa;
5) Poprawę atrakcyjności gospodarczej i turystycznej obszarów związanych z sektorem rybactwa;
6) Ochronę i poprawę stanu środowiska obszarów związanych z sektorem rybactwa;
7) Rozwój i rewitalizację osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością rybacką i tradycjami;
8) Działania na rzecz rozwoju turystyki wodnej;
9) Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (zwanej dalej LSROR) w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz zapisów Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" zwanego dalej „PO RYBY”;
10) Działalność charytatywną;
11) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
12) Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) Naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
14) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
15) Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
16) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17) Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
18) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
19) Ratownictwo i ochronę ludności;
20) Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
21) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
22) Promocję i organizację wolontariatu;
23) Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGR w zakresie zgodnym z celami LGR.LGR realizuje swoje cele poprzez:

1) Opracowanie LSROR i przystąpienie do konkursu na jej realizację;
2) Propagowanie działań na rzecz realizacji LSROR na obszarze działania LGR, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSROR, w tym z programów pomocowych; rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSROR na obszarze działania LGR;
3) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSROR; animowanie działań społeczności lokalnej;
4) Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSROR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSROR;
5) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGR na poziomie krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach położonych w obszarze działania LGR;
6) Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSROR;
7) Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSROR;
8) Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGR na realizację LSROR;
9) Organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;

10) Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGR;
11) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR w stosownych przepisach;
12) Realizację badań dotyczących obszaru objętego LSROR;
13) Szkolenie pracowników LGR, członków Komitetu oraz członków powołanych przez LGR do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSROR.

Wytworzył: Rodryk Szamlewski (3 stycznia 2012)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (3 stycznia 2012, 09:29:22)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (3 lutego 2016, 09:06:10)
Zmieniono: aktualizacja danych teleadresowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3055

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij