2015 - Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr  173 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
   
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; ze zm. z 2014 r. poz. 1138, poz. 1146, ), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Uchwały Nr  LI / 976 / 2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadania:
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej,
 
 
I.              Rodzaj i formy realizacji zadania.
 
Zadanie, może być realizowane w różnych formach : stałych, okresowych i okazjonalnych, w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć obejmujących zakres zadania.
 
 
II.            Termin i warunki składania ofert. 
 
1.    W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późniejszymi  zmianami ).
 
2.    W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
1)    wsparcia zadania,
2)    powierzenia wykonania zadania.
 
3.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w  2014 roku.
 
4.    Oferty dotyczące realizacji zadań pożytku publicznego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią – osobiście (Biuro Obsługi Mieszkańców pok. nr 9) do dnia 14 września 2015 r. lub drogą pocztową w terminie do dnia 14 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7)    inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8)    inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
 
6.     Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  173 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 sierpnia 2015 r. Druki można pobierać u Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,  ul. Gimnazjalna 2, 89-100 Nakło nad Notecią. Druki są także dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej UM i G w Nakle nad Notecią, www.bip.gmina-naklo.pl
 
7.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
 
1.    Zadania winny być wykonane do 31 grudnia 2015 r.
 
2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
 
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 
1.    Na realizację zadania nr 2, planuje się przeznaczyć kwotę 30 000 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej – 30 000 zł
 
Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
2.    Na realizację zadań w 2015 r., przeznaczono kwotę 400 000 zł.
·         Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 95 000 zł.
·         Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenia terapii oraz udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym – 65 000 zł.
·         Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 35 000 zł.
·         Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 200 000 zł.
·         Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2 500 zł.
·         Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 2 500 zł.
 
 
 
 
3.    Na realizację zadań w 2014 r., przeznaczono kwotę 395 000 zł.
·         Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 90 000 zł
·         Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 65 000 zł
·         Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – 38 000 zł
·         Upowszechniania kultury fizycznej – 200 000 zł
·         Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2 000 zł
 
 
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert i przyznawania dotacji.
 
Do przeprowadzenia postępowania konkursowego, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.
 
Komisja działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią liczy od 4 do 8 osób.
 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele : Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Nakielskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle  nad Notecią, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy co najmniej 50 %  członków, w tym przewodniczący.
 
W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Komisję - z głosem doradczym.
 
Rozpatrzenia ofert oraz podziału środków finansowych komisja dokonuje w okresie 14 dni roboczych od daty ustalonego terminu złożenia ofert.
 
Informacja o wysokości przyznanych środków finansowych podana zostaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
 
Dokonując oceny i wyboru ofert komisja uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
Wyboru i oceny ofert konkursowych na realizację zadań publicznych komisja dokona w oparciu o następujące kryteria:
 
1)    wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (między innymi: zgodność z zakresem tematycznym konkursu, celowość oferty, zakres rzeczowy),
2)    zasięg i oddziaływanie działań na lokalną społeczność (czas realizacji projektu –  jego długofalowość, różnorodność odbiorców i liczba osób uczestniczących w projekcie),
3)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego (zasoby rzeczowe i kadrowe),
4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz prawidłowe rozliczenie wcześniejszych zadań  (w tym doświadczenie z Gminą Nakło nad Notecią),
5)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, pozyskanie do współpracy oraz współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji, po zapoznaniu się z oceną i propozycją kwot dotacji przedłożoną przez Komisję.
 
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią może unieważnić otwarty konkurs ofert na każdym etapie realizacji bez podania przyczyny.
 
 
VI. Postanowienia końcowe.
 
W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a oferentem.
 
Warunkiem przekazania dotacji finansowej na realizację zadania wyłonionego w ramach konkursu ofert jest prawidłowe rozliczenie się z otrzymanej dotacji w roku 2014.
 
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez  Gminę Nakło nad Notecią. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 
Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią jest zobowiązany do:
1)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2)      dostarczenia na wezwanie Wydziału merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.Wzór wniosku (314kB) pdf

Wzór wniosku (wersja edytowalna) (107kB) word

Wzór sprawozdania (302kB) pdf

Wzór sprawozdania (wersja edytowalna) (91kB) wordmetryczka


Wytworzył: Piotr Rugowski (24 sierpnia 2015)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (24 sierpnia 2015, 09:34:16)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391