Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
wykonanie zadań pożytku publicznego w 2012 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ


ogłasza:


otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru   umowy   dotyczących   realizacji   zadania   publicznego   oraz  wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Uchwały Nr XIV / 302 / 2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  organizacjami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok  oraz Uchwały Nr  XIX / 183 / 2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego


Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:


1.    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
2.    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3.    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
4.    Upowszechniania kultury fizycznej.
I.    Rodzaj i formy realizacji zadania.

1.    Zadania, mogą być realizowane w różnych formach: stałych, okresowych
      i okazjonalnych, w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć obejmujących zakres zadania.

II.    Termin i warunki składania ofert.  
 
1.    W  konkursie  mogą  brać  udział  organizacje pozarządowe  –  podmioty  wymienione
w  art.  11  ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
      i wolontariacie (Dz. U. z 2010r.  Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. ).

2.    W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
1)    wsparcia zadania,
2)    powierzenia wykonania zadania.

3.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w  2011 roku.

4.    Oferty dotyczące realizacji zadań pożytku publicznego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią – osobiście ( wydział organizacyjny pok. nr 9 ) do  23 grudnia 2011 r.  lub drogą pocztową       w terminie do 23 grudnia 2011r. (decyduje data stempla pocztowego).

5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4)    informację    o    wcześniejszej    działalności   podmiotu   składającego   ofertę
      w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości  środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7)    inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8)    inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

6.    Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr    193 / 2011  z dnia 1 grudnia 2011 r.  Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.  Druki można pobierać w Referacie Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych  Urzędu  Miasta  i Gminy  w Nakle nad Notecią,  ul. Ks. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło.  Druki są także dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej UM i G w Nakle nad Notecią, www.naklo.pu.pl

7.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Zadania winny być wykonane do 15 grudnia 2012 r.

2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową   oraz   z  obowiązującymi  standardami  i  przepisami  w  zakresie  opisanym
      w ofercie.IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w  2012 roku.

1.    Na realizację zadań w 2012r., zgodnie z budżetem Miasta i Gminy na rok 2012, planuje się przeznaczyć kwotę   360 000 zł.
•    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 70 000 zł
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 65 000 zł
•    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – 35 000 zł
•    Upowszechniania kultury fizycznej – 190 000 zł

Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

2.    Na realizację zadań w 2011 r., przeznaczono kwotę  337 700 zł.
•    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu – 92 900 zł
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 19 800 zł
•    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – 35 000 zł
•    Upowszechniania kultury fizycznej – 190 000 złV. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert i przyznawania dotacji.

1.    Tryb wyboru ofert określa §5 uchwały Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 roku.

2.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w rozdziale I nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)    celowość oferty, jej zakres rzeczowy określony w rozdziale I,
2)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań proponowanego lub podobnego projektu,
5)    pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu  innych partnerów publicznych i prywatnych. Dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych zadań,
6)    posiadanie niezbędnych zaświadczeń, decyzji wymaganych przepisami prawa  dotyczących rodzaju działalności proponowanego zadania,
7)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej  z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

3.    Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.    Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


VI. Postanowienia końcowe.

1.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza  Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje   umowa   pomiędzy   Burmistrzem   Miasta  i  Gminy  w  Nakle  nad  Notecią
      a oferentem.

3.    Warunkiem   przekazania   dotacji   finansowej   na   realizację  zadania  wyłonionego
      w ramach konkursu ofert jest prawidłowe rozliczenie się z  otrzymanej dotacji  w  roku  
      2011.

4.    Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez  Miasto i Gminę w Nakle nad Notecią. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

5.    Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta i Gminy jest zobowiązany do:
1)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2)    dostarczenia na wezwanie Wydziału merytorycznego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.


Wzór wniosku (106kB) word

Wzór sprawozdania (91kB) wordWytworzył: Piotr Rugowski (1 grudnia 2011)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (2 grudnia 2011, 07:48:50)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (2 grudnia 2011, 08:13:05)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4035

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij