Określenie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


UCHWAŁA  Nr  XIV  /  303  /  2011
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia  24 listopada  2011 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 5 ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244)
 
uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania, z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
§ 2
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nakło nad Notecią,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nakle nad Notecią
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
4) właściwej komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Gminy Nakło nad Notecią, wskazaną przez Burmistrza, odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
5) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami).
 
§ 3
 
1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie gminy w celu poznania ich opinii w sprawie aktu poddanego konsultacji.
3. W konsultacjach mogą brać udział organizacje, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego poddawany konsultacji.
4. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
 
§ 4
 
1. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza.
2. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu projektowanego aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, których statutowej działalności dotyczy ten akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji w konsultacjach.
3. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:
1) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej,
2) bezpośrednich spotkań lub narad.
4. Informację o podejmowanych konsultacjach Burmistrz publikuje na stronie internetowej www.naklo.pl podając w szczególności przedmiot, formę lub formy, termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
5. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
 
§ 5
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
§ 6
 
Opinie i uwagi organizacji niezawierające danych, o których mowa w § 5 lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Burmistrza, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

§ 7
 
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.
2. Sprawozdanie zawiera:
1) omówienie przebiegu konsultacji,
2) zestawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.
 
§ 8
 
Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są w uzasadnieniu projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie.
 
§ 9
 
Niezależnie od konsultacji przeprowadzonych w trybie przewidzianym w § 3 - § 8, przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć i prezentować stanowiska organizacji na temat projektów aktów prawa miejscowego na zaproszenie Przewodniczącego Rady, na komisjach Rady lub podczas sesji Rady.
 
§ 10
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 11
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wytworzył: Piotr Rugowski (24 listopada 2011)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (23 grudnia 2011, 13:51:24)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3548

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij