Program Współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok


Załącznik do Uchwały Nr XIV / 302 / 2011
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 listopada 2011 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
NA 2012 ROK

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.: osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


§ 1

    Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, we współpracy z:

1.    Organizacjami pozarządowymi,
2.    Osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3.    Stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.


§ 2

    Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizację zadań gminy.

1. Program współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego zatwierdzony jest na okres jednego roku kalendarzowego, tj. od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku.

2. Cele programu to:

a) Cele główne:
- rozwijanie potencjału społeczności lokalnej,
- włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
- zrównoważony rozwój.
b) Cele szczegółowe:
- wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzaniu oferty świadczonych usług oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców Gminy,
- budowanie spójnych i funkcjonalnych społeczności poprzez umocnienie lokalnych działań,
- stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
- poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez pobudzanie ich do bardziej efektywnego działania i w rezultacie podniesienie poziomu świadczonych usług,
- umacnianie podmiotowości obywateli i zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej, kulturalnej, gospodarczej w Gminie.
 

§ 3

    Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy w roku 2012 planuje się na poziomie 360 000 złotych.


§ 4

1.    Współpraca ta oparta będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności.

2.    Oznaczać to będzie rozwiązywanie problemów Miasta i Gminy, należących do sfery zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi z jednoczesnym wspieraniem ich działalności.


§ 5

    Realizacja zadań publicznych dokonywana będzie zgodnie z wyborem najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i jawności.


§ 6

    Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona w następujących formach:

1.    Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.

2.    Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 1 pkt 2-3 niniejszego Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3.    Tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji pozarządowych dla rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,

4.    Umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Gminy dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji,

5.    Kierowania do pracy w organizacjach pozarządowych, wykonujących zadania publiczne powierzone lub wspierane, poborowych celem odbycia służby zastępczej.

6.    Zlecania realizacji zadań publicznych zgodnie z uchwałą Nr XIX/183/2004 RM w Nakle n. Notecią z dnia 30 marca 2004r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego, w formie:

a)    Powierzania wykonania zadań publicznych i udzielania – w miarę możliwości finansowych gminy - dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
b)    Wspierania wykonania zadań publicznych i udzielaniu dotacji - w miarę możliwości finansowych gminy - na dofinansowanie ich realizacji,
c)    Do zlecania realizacji zadań, określonych w art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej.


§ 7

W 2012 roku zadania publiczne gminy, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych mogą obejmować następujące sfery:

1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji.

2. Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.

5. Upowszechniania kultury fizycznej.

6. Oświaty i wychowania przedszkolnego.

7. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności z miastami partnerskimi Gminy Nakło nad Notecią.

8. Edukacji obywatelskiej, kształtowania pozytywnych wzorców i zachowań w społeczeństwie.


§ 8

1. Program współpracy opracowywany jest przez Referat Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do współpracy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu potrzeb społecznych oraz wspólnego planowania działań służących ich zaspokojeniu, jak też zgłaszaniu swoich propozycji i rozwiązań dla lepszej jakości współpracy.

2. Przebieg prac nad Programem współpracy odbywa się poprzez:

 a) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności przez organy
 administracji publicznej i organizacje pozarządowe,
 b) aktywność doradczą, opiniującą i inicjatywną w Referacie Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych,
 c) konsultacje umożliwiające zapoznanie się zainteresowanym z projektem programu współpracy, ale także możliwość wniesienia przez organizacje opinii, sugestii, zaleceń i wskazań do uwzględnia w Programie współpracy.


§ 9

Komisja konkursowa powoływana jest na podstawie uchwały Nr XIX/183/2004 RM w Nakle n. Notecią z dnia 30 marca 2004r.:

1. w skład komisji konkursowej wchodzą:

 a) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorących udział w konkursie,
 b) przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

2. w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs,

3. do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje
 się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika,

4. prace komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa
 powołanych członków komisji,

5. do zadań komisji konkursowej należy:

 a) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie,
 b) proponowanie rozdziału środków finansowych,
 c) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

6. ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach konkursowych,

7. z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół.


§ 10

1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Referat Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych.

2. Referat Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych opracowuje sprawozdanie ze współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi, w tym z realizacji programu współpracy na rok 2011 najpóźniej do 30 kwietnia 2012 r. i przedkłada je Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią,


Wytworzył: Piotr Rugowski (24 listopada 2011)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (8 grudnia 2011, 13:15:56)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2476

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij