Brak treści artykułu

Załączniki:

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Bilans jednostki budżetowej
Zestawienie zmian w funduszu jednostki