Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku


Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020roku

 
1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

2. W Gminie Nakło nad Notecią wybranych będzie dwóch rachmistrzów, oraz dwie osoby wyznaczone jako rachmistrzowie rezerwowi.

3. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać poniższe warunki:
1)   być osoba pełnoletnią;
2)   zamieszkiwać na terenie Gminy Nakło nad Notecią;
3)   posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
4)   posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)   nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) złożyć oświadczenie zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email
druk wniosku pobierz (19kB) word

Informacja dotycząca ochrony daych osobowych (20kB) word

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, zawarte w druku wniosku.

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń Oświadczenie pobierz (16kB) word .

5. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 9) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Informacji w sprawie zgłoszeń udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, ul. Ks. P. Skargi 6, 89 – 100 Nakło nad Notecią, pok. 6, tel. 52 386 79 50. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

6. Dane złożone przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, zgodnie z instrukcją postępowania ustaloną przez Wojewódzkie Biuro Spisowe (WBS). W SER Gminne Biuro Spisowe (GBS) potwierdza, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenia (druki w załączeniu).

7. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

8. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

10. Egzamin po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”.

11. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning. W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.

12. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, kandydat zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

13. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są w celu podpisania umowy.

14. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

15. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
a) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b)  po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

16. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

17. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

18. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl

Wszystkie skróty i nazwy użyte w ogłoszeniu są zaczerpnięte z instrukcji zamieszczonej na stronie GUS o spisie rolnym. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego i elementy umowy są zawarte bezpośrednio w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

metryczka


Wytworzył: Jarosław Warmke - Koordynator Gminny (17 czerwca 2020)
Opublikował: Monika Sołdyga (17 czerwca 2020, 08:10:49)
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ostatnia zmiana: Monika Sołdyga (25 czerwca 2020, 13:30:51)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 716