Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika


PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO.
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.),
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy,
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów,
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
Zgłoszenie do głosowania korespondencyjnego:
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego należy zgłosić najpóźniej do dnia 5 maja 2014r. na adres:

   Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   ul. Ks. P. Skargi 7
   89-100 Nakło nad Notecią


Informacja telefoniczna pod numerami:  52 3867 913, 52 3867 912
 

Wyborca niepełnosprawny wypełnia formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i przekazuje go na wyżej wymieniony adres.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (147kB) pdf


Ponadto w zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, zaznaczając odpowiedni punkt w rubryce Oświadczenia

Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braillea (209kB) pdf

Zgłoszenia mogą być również dokonane ustnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 

Uwaga! Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miasta pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
 
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
 

Skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy:
 
 • koperta zwrotna,
 • karta lub karty do głosowania,
 • koperta na kartę lub karty do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 • ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).

Sposób głosowania:

 
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
 
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.
Uwaga! Niezaklejenie koperty na kartę/y do głosowania spowoduje, że karta/y do głosowania nie będzie/ą uwzględniona/e przy ustalaniu wyników głosowania.
 
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie (załączone w pakiecie wyborczym) o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 
Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia.

Uwaga! Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta/y do głosowania nie będzie/ą uwzględniona/e przy ustalaniu wyników głosowania.
 
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów, czyli do dnia 23 maja 2014r.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania (czyli do 25 maja 2014r. do godz. 21:00), osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Uwaga! Głosować korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich oraz wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.-----------------------------------------------------------------------------------


 
PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.
 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w punkcie 1 niniejszego przewodnika oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania (25 maja 2014r.) ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
 
 • Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 
Uwaga! Pełnomocnikiem nie może być:

- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
- mężowie zaufania,
- kandydaci na posłów parlamentu Europejskiego.
 
 • Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 • Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r. składa wniosek na niżej wymieniony  adres:

Wniosek o pełnomocnictwo do głosowania

 
   Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   ul. Ks. P. Skargi 7
   89-100 Nakło nad Notecią


Informacja telefoniczna pod numerami:  52 3867 913, 52 3867 912


Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę od osoby mającej być pełnomocnikiem

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
 
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014r., stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w miejscu gdzie sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej jego pełnomocnik nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
 
Uwaga! Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
 
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).
 -----------------------------------------------------------------------------------GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A.
 


Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
 
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony w
Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Biuro Obsługi Mieszkańców; ul. Ks. P. Skargi 7;
89-100 Nakło nad Noteciądo dnia 5 maja 2014r.


Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braillea (209kB) pdf


Zgłoszenia mogą być również dokonane ustnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Ponadto na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów (art. 37c § 2 Kodeksu wyborczego).
 


-----------------------------------------------------------------------------------


GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w lokalu dla niepełnosprawnych

Wniosek składa się najpóźniej do dnia 12 maja 2014r. do:

   Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   ul. Ks. P. Skargi 7
   89-100 Nakło nad Notecią


Informacja telefoniczna pod numerami:  52 3867 913, 52 3867 912
 
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i dopisany do właściwego lokalu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych


Wytworzył: Rodryk Szamlewski (18 kwietnia 2014)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (18 kwietnia 2014, 09:48:57)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (18 kwietnia 2014, 13:40:26)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1971

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij