Pierwszy ustny przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.    z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Nakło nad Notecią.
· Lokalizacja:  Nakło nad Notecią, ul. Mrotecka.
· Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka oznaczona numerem geodezyjnym 3491/2 o pow. 0,0106 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr  BY1N/00027788/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią.
· Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z pomieszczeniami gospodarczymi w zabudowie szeregowej o pow. 45,90m². Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 9 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowo-handlowy.
· Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
· Cena wywoławcza nieruchomości: 42.000,- zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100). Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Nakle nad Notecią przed zawarciem umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
 
· Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości: 5.000,- zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) i złożą oświadczenie, że znany im jest stan prawny nieruchomości.
 
· Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2011 roku, o godz. 900 w sali nr 21 Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
 
· Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią lub na konto nr 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020 Bank Spółdzielczy Nakło nad Notecią do dnia 1 września 2011 roku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu w tut. Urzędzie pokój 15, najpóźniej do dnia 2 września 2011 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 
· Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 
·  Termin i miejsce oględzin lokalu: nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer  052 386-79-52 lub 052 386-79-47.
· Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
 
· Informacje dodatkowe:
a) Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej.
b) Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
c) Przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
d) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.
e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
f)  Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
g) Uczestnicy przetargu powinni:
  -  legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
• osoby fizyczne – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,                                                                                                                               
• osoby prawne  – wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  -  posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,
  - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  -  złożyć pisemne oświadczenie, że znany im jest stan prawny nieruchomości,
  - oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną.
h)   Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 
· Zastrzeżenia: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
 
Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej www.naklo.pl oraz w prasie lokalnej.
 


Wytworzył: Piotr Kalamon (21 lipca 2011)
Opublikował: Monika Sołdyga (21 lipca 2011, 09:05:54)
Podmiot udostępniający: Wydz. RNL

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij