2014 - Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63 / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

ogłasza

otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378; z 2014 r. poz. 223), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Uchwały Nr  XXXVII / 734 / 2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  organizacjami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.


Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań:


1.    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działania ruchu abstynenckiego w promowaniu trzeźwego stylu życia oraz udzielania pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
2.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - popularyzacja orkiestr dętych i pokazów musztry paradnej,
3.    Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - promocja obszarów Natura 2000 oraz tworzenie miejsc edukacji ekologicznej.


I.    Rodzaj i formy realizacji zadania.

Zadania, mogą być realizowane w różnych formach : stałych, okresowych i okazjonalnych, w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć obejmujących zakres zadania.


II.    Termin i warunki składania ofert.  
 
1.    W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi  zmianami ).
2.    W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
1)    wsparcia zadania,
2)    powierzenia wykonania zadania.

3.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w  2013 roku.

4.    Oferty dotyczące realizacji zadań pożytku publicznego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią – osobiście (Biuro Obsługi Mieszkańców pok. nr 9) do dnia 23 kwietnia 2014 r. lub drogą pocztową w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7)    inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8)    inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

6.    Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63 / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 kwietnia 2014 r. Druki można pobierać u Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,  ul. Gimnazjalna 2, 89-100 Nakło nad Notecią. Druki są także dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej UM i G w Nakle nad Notecią, www.bip.gmina-naklo.pl

7.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Zadania winny być wykonane do 15 grudnia 2014 r.

2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.


IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

1.    Na realizację zadań w konkursie nr 2, zgodnie z budżetem Miasta i Gminy na rok 2014, planuje się przeznaczyć kwotę 34 150 zł.
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działania ruchu abstynenckiego w promowaniu trzeźwego stylu życia oraz niesieniu pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin – 16 400 zł
•    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - popularyzacja orkiestr dętych i pokazów musztry paradnej – 15 750 zł
•    Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - promocja obszarów Natura 2000 oraz tworzenie miejsc edukacji ekologiczne – 2 000 zł

Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

2.    Na realizację zadań w 2014 r., przeznaczono kwotę 395 000 zł.
•    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 90 000 zł
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 65 000 zł
•    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – 38 000 zł
•    Upowszechniania kultury fizycznej – 200 000 zł
•    Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2 000 zł


3.    Na realizację zadań w 2013 r., przeznaczono kwotę 370 000 zł.
•    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 80 000 zł
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 65 000 zł
•    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – 35 000 zł
•    Upowszechniania kultury fizycznej – 190 000 zł


V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert i przyznawania dotacji.

1.    Do przeprowadzenia postępowania konkursowego, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.

2.    Komisja działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią liczy od 4 do 8 osób.

3.    W skład komisji wchodzą przedstawiciele : Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Nakielskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle  nad Notecią, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.    Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy co najmniej 50 %  członków, w tym przewodniczący.

5.    W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Komisję - z głosem doradczym.

6.    Rozpatrzenia ofert oraz podziału środków finansowych komisja dokonuje w okresie 14 dni roboczych od daty ustalonego terminu złożenia ofert.

7.    Informacja o wysokości przyznanych środków finansowych podana zostaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

8.    Dokonując oceny i wyboru ofert komisja uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

9.    Wyboru i oceny ofert konkursowych na realizację zadań publicznych komisja dokona w oparciu o następujące kryteria:

1)    wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (między innymi: zgodność z zakresem tematycznym konkursu, celowość oferty, zakres rzeczowy),
2)    zasięg i oddziaływanie działań na lokalną społeczność (czas realizacji projektu –  jego długofalowość, różnorodność odbiorców i liczba osób uczestniczących w projekcie),
3)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego (zasoby rzeczowe i kadrowe),
4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz prawidłowe rozliczenie wcześniejszych zadań  (w tym doświadczenie z Gminą Nakło nad Notecią),
5)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, pozyskanie do współpracy oraz współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych.

10.    Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji, po zapoznaniu się z oceną i propozycją kwot dotacji przedłożoną przez Komisję.

11.    Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

12.    Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


VI. Postanowienia końcowe.

1.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią a oferentem.

3.    Warunkiem przekazania dotacji finansowej na realizację zadania wyłonionego w ramach konkursu ofert jest prawidłowe rozliczenie się z otrzymanej dotacji w roku 2013.

4.    Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez  Miasto i Gminę Nakło nad Notecią. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

5.    Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta i Gminy jest zobowiązany do:
1)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2)    dostarczenia na wezwanie Wydziału merytorycznego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
Wzór wniosku (314kB) pdf

Wzór wniosku (wersja edytowalna) (107kB) word


Wzór sprawozdania (301kB) pdf

Wzór sprawozdania (wersja edytowalna) (91kB) word

Wytworzył: Piotr Rugowski (2 kwietnia 2014)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (2 kwietnia 2014, 12:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij