2013 - Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 179 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią z dnia 4 grudnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wykonanie zadań
pożytku publicznego w  2013 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru   umowy   dotyczących   realizacji   zadania   publicznego   oraz  wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Uchwały Nr  XXV / 517 / 2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  organizacjami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:


1.    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
2.    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3.    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
4.    Upowszechniania kultury fizycznej.I.    Rodzaj i formy realizacji zadania.

Zadania ,   mogą    być   realizowane   w   różnych   formach :   stałych , okresowych  i okazjonalnych, w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć obejmujących zakres zadania.


II.    Termin i warunki składania ofert.  
 
1.    W  konkursie  mogą  brać  udział  organizacje pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione w  art. 3  ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. ).

2.    W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:

1)    wsparcia zadania,
2)    powierzenia wykonania zadania.

3.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w  2012 roku.

4.    Oferty dotyczące realizacji zadań pożytku publicznego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią – osobiście (wydział organizacyjny pok. nr 9) do dnia 27 grudnia 2012 r. lub drogą pocztową w terminie do dnia 27 grudnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4)    informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7)    inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8)    inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

6.    Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 179 / 2012   Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 4 grudnia 2012 r. Druki można pobierać u Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,  ul. Ks. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło nad Notecią.  Druki są także dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej UM i G w Nakle nad Notecią, www.bip.gmina-naklo.pl

7.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Zadania winny być wykonane do 15 grudnia 2013 r.

2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.


IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w  2013 roku.

1.    Na realizację zadań w 2013 r., zgodnie z budżetem Miasta i Gminy na rok 2013, planuje się przeznaczyć kwotę 370 000 zł.

•    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 80 000 zł
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 65 000 zł
•    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – 35 000 zł
•    Upowszechniania kultury fizycznej – 190 000 zł

Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

2.    Na realizację zadań w 2012 r., przeznaczono kwotę  360 000 zł.

•    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu – 70 000 zł
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 65 000 zł
•    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – 35 000 zł
•    Upowszechniania kultury fizycznej – 190 000 zł


V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert i przyznawania dotacji.

1.    Rozpatrzenia ofert oraz podziału środków finansowych dokonuje komisja konkursowa w okresie 14 dni roboczych od daty ustalonego terminu złożenia ofert.

2.    Informacja o wysokości przyznanych środków finansowych podana zostaje  do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

3.    Dokonując oceny i wyboru ofert komisja konkursowa uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

4.    W skład komisji konkursowej wchodzą: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub osoba przez niego delegowana, Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub osoba przez niego delegowana, przedstawiciel komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz dwóch radnych delegowanych łącznie przez przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w rozdziale I nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)    celowość oferty, jej zakres rzeczowy określony w rozdziale I,
2)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań proponowanego lub podobnego projektu,
5)    pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu  innych partnerów publicznych i prywatnych. Dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych zadań,
6)    posiadanie niezbędnych zaświadczeń, decyzji wymaganych przepisami prawa  dotyczących rodzaju działalności proponowanego zadania,
7)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej  z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

6.    Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

7.    Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


VI. Postanowienia końcowe.

1.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza  Miasta i Gminy  Nakło nad Notecią z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa   pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią a oferentem.

3.    Warunkiem przekazania dotacji finansowej na realizację zadania wyłonionego w ramach konkursu ofert jest prawidłowe rozliczenie się z otrzymanej dotacji w roku 2012.

4.    Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez  Miasto i Gminę w Nakle nad Notecią. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

5.    Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta i Gminy jest zobowiązany do:

1)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2)    dostarczenia na wezwanie Wydziału merytorycznego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.Wzór wniosku (107kB) word

Wzór sprawozdania (91kB) word

metryczka


Wytworzył: Piotr Rugowski (4 grudnia 2012)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (4 grudnia 2012, 13:00:46)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2523