Otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  157 / 2011 z dnia 30 września 2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wykonanie zadań pożytku publicznego  w  2011  roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
 
 
ogłasza:
 
otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


 
 
 
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112 poz. 654), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru   umowy   dotyczących   realizacji   zadania   publicznego   oraz  wzoru  sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Uchwały Nr IV/18/ 2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Nakło n. Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  organizacjami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok  oraz Uchwały Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
 
 
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
 
 
 
I.              Rodzaj i formy realizacji zadania.
 
Zadania, mogą być realizowane w różnych formach: stałych, okresowych i okazjonalnychw szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć obejmujących zakres zadania.
 
 

II.            Termin i warunki składania ofert. 
 
1.    W  konkursie  mogą  brać  udział  organizacje pozarządowe  –  podmioty  wymienione
w  art.  11  ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
      i wolontariacie (Dz. U. z 2010r.  Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi  zmianami ).
 
2.    W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
1)    wsparcia zadania,
2)    powierzenia wykonania zadania.
 
3.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w  2010 roku.
 
4.    Oferty dotyczące realizacji zadań pożytku publicznego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią – osobiście ( wydział organizacyjny pok. nr 9 ) do  21 października 2011 r.  lub drogą pocztową  w  terminie  do  21 października  2011 r.  (decyduje data stempla pocztowego).
 
5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4)    informację    o    wcześniejszej    działalności   podmiotu   składającego   ofertę
      w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości  środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7)    inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8)    inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
 
6.    Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr    157/2011 z dnia 30 września 2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.  Druki można pobierać w Referacie Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w Nakle nad Notecią,  ul. Ks. Piotra Skargi 6,  89-100 Nakło.  Druki są także dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej UM i G w Nakle nad Notecią, www.naklo.pu.pl
 
7.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
 
1.    Zadania winny być wykonane do 15 grudnia 2011 r.
 
2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową   oraz   z  obowiązującymi  standardami  i  przepisami  w  zakresie  opisanym
      w ofercie.
 
 
 
 
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w  2011 roku.
 
1.    Na realizację zadań w 2011r., w Konkursie Nr 3, planuje się przeznaczyć kwotę   20 000 zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych )

· Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 20 000 zł
( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych )
                                                                                 
Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
 
 
 
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert i przyznawania dotacji.
 

Tryb wyboru ofert określa §5 uchwały Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 roku.  

Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w rozdziale I nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  
1)    celowość oferty, jej zakres rzeczowy określony w rozdziale I,
2)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań proponowanego lub podobnego projektu,
5)    pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu  innych partnerów publicznych i prywatnych. Dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych zadań,
6)    posiadanie niezbędnych zaświadczeń, decyzji wymaganych przepisami prawa  dotyczących rodzaju działalności proponowanego zadania,
7)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej  z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
 

Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  

Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.  
 
 
 
VI. Postanowienia końcowe.
 

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza  Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje   umowa   pomiędzy   Burmistrzem   Miasta  i  Gminy  w  Nakle  nad  Notecią       a oferentem.
 

Warunkiem   przekazania   dotacji   finansowej   na   realizację  zadania  wyłonionego       w ramach konkursu ofert jest prawidłowe rozliczenie się z  otrzymanej dotacji  w  roku  
      2010.
 

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez  Miasto i Gminę w Nakle nad Notecią. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.  

Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta i Gminy jest zobowiązany do:

1)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2)    dostarczenia na wezwanie Wydziału merytorycznego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Wzór wniosku (126kB) word

Wzór sprawozdania (109kB) word

 

 

metryczka


Wytworzył: Piotr Rugowski (30 września 2011)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (30 września 2011, 16:06:58)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2598