Program współpracy Miasta i Gminy Nakło Nad Notecią na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi


Załącznik do Uchwały  IV / 18 / 2010
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia  30 grudnia 2010 r.
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
NA  2011 ROK

z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz  stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 
§ 1
 
            Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, we współpracy z:
1.    Organizacjami pozarządowymi,
2.    Osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3.    Stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 
§ 2

            Celem współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizację zadań gminy.
1.   Program współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego zatwierdzony jest na okres jednego roku kalendarzowego, tj. od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku.
2.    Cele programu to:
a) Cele główne:
- rozwijanie potencjału społeczności lokalnej,
- włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
- zrównoważony rozwój.
b) Cele szczegółowe:
- wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzaniu oferty   świadczonych usług oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców Gminy,
- budowanie spójnych i funkcjonalnych społeczności poprzez umocnienie lokalnych   działań,
- stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz   społeczności lokalnych,
- poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez pobudzanie   Organizacji pozarządowych do bardziej efektywnego działania i w rezultacie  podniesienie poziomu świadczonych usług,
- umacnianie podmiotowości obywateli i zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego   na kreowanie polityki społecznej, kulturalnej, gospodarczej w Gminie.
 
 
§ 3

           Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy w roku 2011 planuje się na poziomie  320 000 złotych.
 
§ 4

1.    Współpraca ta oparta będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności.
2.    Oznaczać to będzie rozwiązywanie problemów Miasta i Gminy, należących do sfery zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi z jednoczesnym wspieraniem ich działalności.
 
§ 5

       Realizacja zadań publicznych dokonywana będzie zgodnie z wyborem najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i jawności.
 
§ 6

            Współpraca Miasta i Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona w następujących formach:
1.    Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
2.    Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 1 pkt 2-3 niniejszego Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3.    Tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji pozarządowych dla rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,
4.    Umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Gminy dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji,
5.    Kierowania do pracy w organizacjach pozarządowych, wykonujących zadania publiczne powierzone lub wspierane, poborowych celem odbycia służby zastępczej.
6.    Zlecania realizacji zadań publicznych zgodnie z uchwałą Nr XIX/183/2004 RM w Nakle n. Notecią z dnia 30 marca 2004r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego, w formie:
a)    Powierzania wykonania zadań publicznych i udzielania – w miarę możliwości finansowych gminy - dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
b)    Wspierania wykonania zadań publicznych i udzielaniu dotacji - w miarę możliwości finansowych gminy - na dofinansowanie ich realizacji,
c)    Do zlecania realizacji zadań, określonych w art.4 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 7

W 2011 roku zadania publiczne gminy, realizowane przy udziale organizacji
 pozarządowych będą obejmować następujące sfery:
1.    Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji.
2.    Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
3.    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
4.    Upowszechniania kultury fizycznej.
5.    Wypoczynku dzieci i młodzieży.
6.    Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności z miastami partnerskimi Gminy Nakło nad Notecią.
7.    Edukacji obywatelskiej, kształtowania pozytywnych wzorców i zachowań w społeczeństwie.
 
§ 8
 
1. Program współpracy opracowywany jest przez Referat Promocji i Pozyskiwania
    Środków z Funduszy Zewnętrznych we współpracy z organizacjami  
    pozarządowymi, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do
    współpracy w lepszym  identyfikowaniu i definiowaniu potrzeb społecznych oraz
    wspólnego planowania
    działań służących ich zaspokojeniu, jak też zgłaszaniu swoich propozycji i 
    rozwiązań dla lepszej jakości współpracy.
2. Przebieg prac nad Programem współpracy odbywa się poprzez:
        a) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności przez organy
            administracji publicznej i organizacje pozarządowe,
        b) aktywność doradczą, opiniującą i inicjatywną w Referacie Promocji i  
            Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych,
        c) konsultacje umożliwiające zapoznanie się zainteresowanym z projektem
            Programu współpracy, ale także możliwość wniesienia przez organizacje  
            opinii,  sugestii, zaleceń i wskazań do uwzględnia w Programie współpracy.
 
 
§ 9
 
Komisja konkursowa powoływana jest na podstawie uchwały Nr XIX/183/2004 RM w Nakle n. Notecią z dnia 30 marca 2004r.:
1. w skład komisji konkursowej wchodzą:
        a) osoby  reprezentujące  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  
            art.  3 ust.  3  Ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, z
            wyłączeniem  osób  reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty   
            wymienione w  art.  3 ust. 3 Ustawy biorących udział w konkursie,
        b) przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2. w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby
    posiadające  specjalistyczną  wiedzę  w  dziedzinie  obejmującej  zakres  zadań  
    publicznych, których dotyczy konkurs,
3. do  członków  komisji  konkursowej   biorących  udział  w  opiniowaniu ofert stosuje
    się  przepisy  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  –  kodeks  postępowania  
    administracyjnego  (Dz. U. z  2000 r.  Nr  98,  poz.  1071,  z późn.  zm.)  dotyczące
    wyłączenia pracownika,
4. prace  komisji  konkursowej  są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa
    powołanych członków komisji,
5. do zadań komisji konkursowej należy :
        a) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie,
        b) proponowanie rozdziału środków finansowych,
        c) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i  
           Gminy  Nakło nad Notecią.
6. ocena  wniosków  odbywa  się  zgodnie  z  kryteriami  określonymi  szczegółowo
    w ogłoszeniach konkursowych,
7. z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół.
 
 
§ 10
 
1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Referat Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
2. Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych opracowuje sprawozdanie ze współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi, w tym z realizacji programu współpracy na rok 2011 i najpóźniej do 30 kwietnia 2012r. przedkłada je Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią,
 

Wytworzył: Rada Miejska (30 grudnia 2010)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (8 sierpnia 2011, 08:47:13)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2505

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij