Tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych


Załącznik
do Uchwały Nr XIV / 304 / 2011
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z  dnia  24  listopada  2011 r.


Tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnychPostanowienia ogólne

§ 1

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Gminy Nakło nad Notecią z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności Gminy Nakło nad Notecią.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.


§ 2

1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Nakło nad Notecią bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami), zwanej dalej ,,ustawą”.

2. Podmioty określone w ust. 1, zwane dalej Wnioskodawcami mogą występować z inicjatywą realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.


§ 3

1. Wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania publicznego, stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez Wnioskodawcę, które w przypadku zadania inwestycyjnego powinny stanowić co najmniej 50% wartości inwestycji lokalnej;
2) praca własna świadczona przez wnioskodawcę;
3) świadczenia rzeczowe, w szczególności: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

2. Udział Gminy Nakło nad Notecią w realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:

1) świadczeniach pieniężnych - z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 pkt 1;
2) wsparciu merytorycznym przy opracowywaniu dokumentacji oraz w zakresie doradztwa w realizacji inicjatywy lokalnej, w ramach możliwości Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz innych jednostek Gminy.


§ 4

1. Warunki współpracy Gminy Nakło nad Notecią i Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego, którego wniosek zostanie uwzględniony, określi odrębna umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej, zawarta między tymi podmiotami.

2. Umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej zawiera się na czas określony. Umowa w szczególności powinna zawierać:

1) szczegółowy opis zadania publicznego, w tym zakres prac niezbędnych do realizacji zadania wraz z harmonogramem i określonym terminem jego wykonania;
2) określenie wartości inwestycji ze wskazaniem udziału finansowego Wnioskodawcy oraz udziału Gminy Nakło nad Notecią w realizacji zadania;
3) określenie obowiązków Wnioskodawcy;
4) określenie obowiązków Gminy Nakło nad Notecią;
5) tryb i sposób rozliczenia zadania;
6) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym;
7) tryb kontroli wykonania zadania;
8) warunki odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy.

3. Gmina Nakło nad Notecią może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające jej realizację bądź w przypadku, gdy Wnioskodawca nie wywiązuje się z obowiązku wniesienia zadeklarowanego wkładu w realizację inicjatywy lokalnej.

4. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych przejmowane są na majątek Gminy Nakło nad Notecią.

Tryb oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych


§ 5

1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić realizacja wniosku, z tym, że wnioski na realizację zadania w roku 2012 można składać do 15 marca 2012 r.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informację o dotychczasowej działalności Wnioskodawcy w zakresie, którego zadanie dotyczy;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz o posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.


§ 6

1. Formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej wniosku dokonuje pracownik właściwego rzeczowo wydziału Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią bądź jednostki organizacyjnej Gminy.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zwraca się do Komisji do spraw inicjatyw lokalnych, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, która opiniuje wniosek w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania.

3. Ostatecznej akceptacji ocenionych wniosków dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

4. Informację o uwzględnieniu wniosku zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Nakło nad Notecią oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

5. Wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o wyniku oceny jego wniosku.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


§ 7

Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy Nakło nad Notecią zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy;
2) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
3) możliwości realizacji zadania przez Wnioskodawcę;
4) wkład pracy własnej Wnioskodawcy w formie pracy społecznej;
5) udział finansowy Wnioskodawcy w realizację zadania;
6) udział rzeczowy Wnioskodawcy w realizację zadania;
7) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania,
8) udział finansowy Gminy Nakło nad Notecią niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty, jakie będzie ponosiła Gmina w konsekwencji realizacji zadania;
9) doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem;
10) planowany termin zakończenia realizacji zadania (w przypadku inwestycji).
Wytworzył: Piotr Rugowski (24 listopada 2011)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (8 grudnia 2011, 08:44:35)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (23 grudnia 2011, 13:46:13)
Zmieniono: Opublikowano w dzienniku urzędowym woj. kuj-pom

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2314

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij