Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nakle nad Notecią.

Załącznik
do Uchwały  Nr    XIV /  305  /  2011
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z  dnia  24  listopada  2011 r.


Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nakle nad Notecią.
§ 1

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nakle nad Notecią, zwana dalej „Radą”, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie gminy


§ 2

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy;
3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.


§ 3

Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju miasta. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.


§ 4

W skład Rady wchodzi 12 członków, w tym:

1. Trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
2. Trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią;
3. Sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Gminy Nakło nad Notecią.


§ 5

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w drodze zarządzenia.

2. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią wskazuje Przewodniczący Rady Miejskiej.

3. Powołanie członków rady, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty


§ 6

Kadencja Rady trwa dwa lata.


§ 7

1. Rada wybiera ze swojego grona, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2. Kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  zgłasza co najmniej 1/3 członków Rady.

3. Odwołanie przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie, co ich powołanie.


§ 8

Rada obraduje na posiedzeniach.

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący. W przypadku braku obecności na posiedzeniu wiceprzewodniczącego członkowie Rady, wybierają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków obecnych na posiedzeniu, przewodniczącego obrad na czas posiedzenia Rady.

4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest przez wybranego do dokonywania tej czynności członka Rady. Wybór protokolanta następuje w sposób określony w ust. 3.


§ 9

1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący albo osoba wyznaczona w sposób wskazany w § 8 ust. 3, zamyka posiedzenie z jednoczesnym zakreśleniem nowego terminu posiedzenia Rady.


§ 10

1. Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w sposób określony w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu:

1) na jego wniosek;
2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
3) z własnej inicjatywy w przypadku przedstawicieli organu wykonawczego;
4) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w przypadku przedstawicieli organu stanowiącego;
5) na wniosek co najmniej 6 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy wniosek powinien zostać podjęty bezwzględną większością głosów Rady;
6) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
7) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady, Burmistrz uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji w sposób określony w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu.


§ 11

Każdy członek Rady, przed rozpoczęciem w niej działalności, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne.


§ 12

Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.


§ 13

Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.


Wytworzył: Piotr Rugowski (24 listopada 2011)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (6 grudnia 2011, 14:36:14)
Podmiot udostępniający: Ref. PŚZ

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (23 grudnia 2011, 13:44:14)
Zmieniono: Opublikowano w dzienniku urzędowym woj. kuj-pom

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2966

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij