Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce
w dniu wyborów
, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć,
najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej w dniu
8 października 2019 r., pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców

w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu.

We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres stałego zamieszkania za granicą,
- adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Polsce.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport.

Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Dankowska (13 września 2019)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (16 września 2019, 08:15:01)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81