Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika posiadają wyborcy, wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie Nakło nad Notecią, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z póź. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z póź. zm.)

2 niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

2. mąż zaufania,

3. obserwator społeczny,

4. osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć:

1. tylko od jednej osoby lub

2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 października 2019 roku. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji ( załącznik nr 1).

Do wniosku należy załączyć:

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji i jest dołączony do informacji ( załącznik nr 2).

3)  kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.  

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez:

1. złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 11 października 2019 roku, stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią lub

2. doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.  

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Sprawy związane z głosowaniem przez pełnomocnika należy załatwiać:
W Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy ulicy Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 1 (parter)
W godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do godz. 15.30, wtorek w godz. 7.30 do godz. 16.30, piątek w godz. od 7.30 do godz. 14.30.
Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie, pod numerami telefonów:
52-386-79-24 lub 52-386-79-20.


Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (17kB) word

Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa (17kB) wordmetryczka


Wytworzył: Magdalena Dankowska (13 września 2019)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (16 września 2019, 07:52:11)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108