Mapa Biuletynu

 GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · Związki i stowarzyszenia
  · OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · · Radni Rady Miejskiej
  · · Władze Gminy
  · · Pracownicy UMIG
  · · Pracownicy jednostek organizacyjnych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  · · O nas
  · · · Dane teleadresowe
  · · · Godziny urzędowania
  · · · Rejonizacja
  · · Ogłoszenia i konkursy
  · · Zarządzenia
  · · Działalność MGOPS
  · · · Dział pomocy środowiskowej
  · · · Dział świadczeń rodzinnych
  · · · Dział funduszu alimentacyjnego
  · · · Klub Integracji Społecznej
  · · · Projekty PO KL
  · · · Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, Ognisko Wychowawcze
  · · · Zespół Interdyscyplinarny
  · · · Prace społecznie-użyteczne
  · · Karty zadań
  · · Rejestry
  · · Kontrola i Audyt
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · Sprawozdania
  · MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ
  · · Sprawozdania
  · · Rejestry, ewidencje, inwentarze
  · · Oferty pracy
  · · Zamówienia publiczne
  · POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  · · Statut
  · · Struktura
  · · Regulaminy
  · · Porozumienia
  · · Sprawozdania
  · · Majątek Biblioteki
  · · Rejestry
  · · Udostępnianie informacji publicznej
  · · Przetargi
  · · Uchwały
  · · Ustawy
  · · Umowy
  · · Pozostałe informacje
  · · Programy
  · NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY
  · · NOK
  · · WDK
  · · Świetlice Wiejskie
  · · Statut i Regulaminy
  · · Sprawozdania
  · · Pozostałe informacje
  · · · Kontrole
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · Ogłoszenia
  · · Praca
  · ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH - ARCHIWUM
  · ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I REKREACJI
  · · Status prawny
  · · Przedmiot działalności i kompetencje
  · · Majątek
  · · Sprawozdania
  · · Rejestry i ewidencje
  · · · Rejestry i ewidencje publiczne
  · · · Pozostałe rejestry i ewidencje
  · · Ogłoszenia, konkursy i oferty pracy
  · · · Ogłoszenia i komunikaty
  · · Wzory wniosków, oświadczeń i regulaminy
  · · Zamówienia publiczne
  · · · 2019
  · · · · Zamówienia na olej opałowy
  · · · 2020
  · · Kontrole
  · · Zarządzenia i Obwieszczenia Dyrektora ZOOR
  · · · Zarządzenia
  · · · Obwieszczenia
  · · Działalność ZOOR
  · · · Pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne
  · · · Zasiłek szkolny
  · · · Program Rządowy 'Wyprawka szkolna'
  · · · Pomoc de minimis
  · · · Obowiązek nauki
  · · · Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · 2018
  · · · 2019
 RADA MIEJSKA
  · Skład Rady Miejskiej
  · · Kadencja 2018 - 2023
  · · Kadencja 2014 - 2018
  · · Kadencja 2010 - 2014
  · Plan pracy Rady Miejskiej
  · Zadania i uprawnienia
  · Komisje Rady Miejskiej
  · · Terminy posiedzeń
  · · Protokoły z komisji
  · · Plan pracy komisji stałych
  · · Komisja Rewizyjna
  · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej
  · · Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego
  · · Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
  · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · Informacje o sesjach
  · Protokoły z sesji
  · Projekty uchwał
  · Nagrania z sesji
  · Interpelacje i zapytania
 BURMISTRZ NAKŁA NAD NOTECIĄ
  · Władze Gminy
  · · Burmistrz Miasta i Gminy
  · · Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
  · · Sekretarz Miasta i Gminy
  · · Skarbnik Miasta i Gminy
  · · II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
  · Sprawozdania z działalności między sesjami Rady Miejskiej
  · Raport o stanie gminy
 URZĄD MIASTA I GMINY
  · Struktura organizacyjna
  · · BOM
  · · WOR
  · · WSO
  · · WFB
  · · WRN
  · · WKŚ
  · · WI
  · · RGP
  · · ZID
  · · ZP
  · · PRA
  · · ZOP
  · · PIN
  · · USC
  · · SM
  · · OSP
  · · ZOI
  · · BAK
  · · RZKO
  · Regulamin organizacyjny
  · Rejestry i ewidencje
  · Kontrola i Audyt
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · · NIK
  · · · RIO
  · · · UKS
  · · · inne
  · · Kontrole wewnętrzne
  · · Kontrola zarządcza
  · · Audyt
  · Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu
  · Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  · Petycje, Skargi, Wnioski
  · Patronat Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Gminy
  · UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ I IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ
  · ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
  · AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
  · Interpretacje przepisów prawa podatkowego
 AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA
  · Aktualności
  · Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty
  · Zgromadzenia publiczne
  · · Informacje o zgromadzeniach
  · Łowiectwo
  · Powszechny Spis Rolny 2020
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
  · Sołectwa
  · Samorządy Mieszkańców
  · Konsultacje społeczne
  · Sprawozdania
  · Protokoły
 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
  · Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
  · Komunalne przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  · Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie
  · Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
  · Nakielski Sport Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Programy i regulaminy
  · Konsultacje społeczne
  · Konkursy / wzory dokumentów
 OFERTY PRACY
 ZASADY NABORU
 BUDŻET GMINY
  · Budżet Gminy
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · Sprawozdania z wykonania budżetu.
  · · Sprawozdania
  · · Informacje
  · Sprawozdania finansowe
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · Mienie komunalne
  · Wykaz ulg, umorzeń, odroczeń płatności i udzielonej pomocy publicznej
  · Wieloletnia prognoza finansowa
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2016
  · Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Platforma zakupowa
 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  · Ogłoszenia o przetargach nieruchomości
  · Wykazy nieruchomości
 Obwieszczenia i informacje
  · Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY
  · Strategia Rozwoju Miasta
  · Lokalny Program Rewitalizacji
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  · Zagospodarowanie Przestrzenne
  · · Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  · · Inwestycje celu publicznego
  · · Obwieszczenia
  · Konsultacje społeczne
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Utrzymanie czystości i porządku
  · · Gospodarka odpadami
  · · Nieczystości ciekłe
  · · Bezdomne zwierzęta
  · Programy
  · Sprawozdania
  · Dofinansowania
  · Informacja
  · Jakość wody
 Do pobrania
  · Formularze i wnioski
  · · Planowanie przestrzenne
  · · Podatki i opłaty lokalne
  · · · deklaracje i informacje
  · · · wnioski
  · · Ochrona środowiska
  · · Działalność gospodarcza
  · · Dowody osobiste
  · · Dodatki mieszkaniowe i sprawy lokalowe
  · · Gospodarka komunalna
  · · Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Zatrudnienie pracowników młodocianych
  · · Ewidencja Ludności
  · · Sprawy wojskowe
  · Pomoc dla przedsiębiorców
  · · Pomoc dla przedsiębiorców - odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości
  · · Pomoc dla przedsiębiorców - zwolnienie z podatku od nieruchomości
 WYBORY
  · Wybory Prezydenta RP w 2020
  · · 28 czerwca 2020
  · · 10 maja 2020
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  · Podział Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze
  · Podział Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania
  · Wybory ławników sądowych
  · · Kadencja 2012-2015
  · · Kadencja 2020-2023
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory do Izb Rolniczych
  · Archiwum wyborów
  · · Wybory Parlamentarne 2011
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · · Wybory samorządowe w 2014
  · · Wybory Prezydenta RP w 2015
  · · Referendum ogólnokrajowe w 2015
  · · Wybory do Sejmu i Senatu w 2015
  · · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2017
  · · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 29.10.2017
  · · Wybory samorządowe w 2018
 Ochrona danych osobowych